Viac ako: count inzerátov firiem
Pozrite sa na našu ponuku

Wzmocnienie Asseco


Payten, spółka zależna Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), zawarła umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za łączną kwotę 4 mln euro powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1,42 mln euro oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do maksymalnej wysokości 350 tys. euro.

Celem planowanej akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach docelowej struktury organizacyjnej o nazwie Payten. Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółek Sonet w 2018 roku wyniosły 7,7 mln euro, skonsolidowany zysk operacyjny w tym okresie osiągnął poziom 0,7 mln euro, a wartość EBITDA 1,1 mln euro.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/payten-spolka-zalezna-asseco-see-nabyla-spolki-sonet-za-ok-4-mln-euro-6421515402487425a.html