Company Stock Market

International platform for purchase and sale of companies

Choose Your country to proceed
Sprzedaj kup firmę

Portal SprzedajKupFirme.pl ist das erste in Poland, eine umfassend funktionierende Plattform für den Verkauf und den Einkauf von Unternehmen.Wir veröffentlichen Ihre Angebote sowohl Wir verkaufen und kaufen Unternehmen sowie wir unterstützen Ihre Start-ups.

Wir helfen Ihnen, Ihre Angebote schnell den Käufer gefunden zu finden.In unseren Nachrichten finden Sie Informationen, die Ihnen helfen, Märkte zu erkennen und Ihnen erlauben, die neuesten Trends von Fusionen und Übernahmen zu verfolgen.

Unser Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, durch transparente Systemangebote von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen das Richtige für Ihre Unternehmen zu kaufen.Sie können das Verkaufsangebot auch kostenlos (Basic) sowie in der Premium- und VIP-Version platzieren, wodurch die Verfügbarkeit des Angebots erhöht wird.

Portal SprzedajKupFirme.pl is the first in Poland a comprehensively operating platform dedicated to selling and buying companies.

We publish your offers both We sell and buy companies as well as we support Your startups. We help to make your offers quickly found the buyer.In our news you will find information that will help you discern markets and will allow you to keep track of the latest trends of mergers and acquisitions.

Our portal offers you the opportunity to buy the right one for your enterprises by transparently systematized offers from small ones through larger enterprises.

You can also place the sale offer yourself- free (basic) as well as in the premium and VIP, which increase the availability of the offer.

Portal SprzedajKupFirme.pl to pierwsza w Polsce kompleksowo działająca platforma poświęcona sprzedaży i kupnie firm. Publikujemy Twoje oferty zarówno sprzedaży i kupna firm jak i wspieramy Twoje startupy. Pomagamy aby Twoja oferta szybko znalazła nabywcę.W naszych aktualnościach znajdziesz informacje, które pomogą rozeznać rynki i pozwolą na bieżąco śledzić najnowsze trendy fuzji i przejęć.Nasz portal oferuje Tobie możliwość kupna odpowiedniego wybranego dla siebie przedsiębiorstwa poprzez przejrzyście usystematyzowane oferty od małych poprzez większe przedsiębiorstwa.Możesz także sam umieścić ofertę sprzedaży– bezpłatną (basic) jak i w opcjach premium i VIP, które zwiększają dostępność oferty.Naszym celem jest także wsparcie nowych projektów i pomysłów. W tym celu uruchomiliśmy zakładką Startup. Dzięki temu trafisz to tysięcy inwestorów i szybko rozwiniesz swój unikatowy biznes.

Portal SprzedajKupFirme.pl je prvý inPoland komplexne fungujúca platforma zameraná na predajné a nákupné spoločnosti.Vašu ponuku zverejňujemePredávame a kupujeme spoločnosti, rovnako ako naše novinky.

Pomôžeme Vám, aby ste ponuku rýchlo našli kupujúceho.V našich správach nájdete informácie, ktoré vám pomôžu rozoznať trhy a umožnia vám sledovať najnovšie trendy fúzií a akvizícií.Náš portál Vám ponúka príležitosť nájsť ten správny podnik pre transparentné a systematické ponuky od malých veľkých podnikov.

Môžete tiež umiestniť predajnú ponuku sami - zadarmo (základné), ako aj v prémii aVIP, čo zvyšuje dostupnosť ponuky.

We publish your offers for both the sale and purchase of companies and we support your startups.
Hover over the appropriate country to learn more