Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

KNF zawiesiła działalność SKOK Jowisz


Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej Jowisz w Czeladzi. Aktywa SKOK Jowisz nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. 25 kwietnia 2016 roku KNF wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego ustanowionego w sierpniu 2015 roku wynika, że SKOK Jowisz wykazuje ujemne fundusze własne według bilansu w wysokości -20,3mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie -28,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność.

W marcu 2016 roku KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Jowisz w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Jowisz przez bank. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Jowisz.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/knf-zawiesil-dzialalnosc-skok-jowisz-i-wystapi-o-upadlosc,272047_1_0_1.html